GLOBAL

Dịch vụ Fintech

Thông qua quan hệ đối tác chiến lược với Finger Co., Ltd, công ty đã truyền bá CNTT tài chính trong và ngoài nước trong gần 20 năm, công ty đã duy trì mối quan hệ hợp tác rộng rãi với các công ty tài chính và phi tài chính và đóng vai trò là cầu nối trong việc cung cấp các giải pháp dịch vụ Fintech giữa Hàn Quốc và Việt Nam.

Cung cấp công nghệ FinTech có thể nhanh chóng đáp ứng những thay đổi ở thị trường Đông Nam Á  như nền tảng ngân hàng số, cho vay P2P trực tuyến, hệ thống quản lý tài sản (PFMS), mô hình đánh giá tín dụng sử dụng dữ liệu phi tài chính, phát triển dịch vụ ứng dụng gắn với cuộc sống địa phương ..với giải pháp gói phần mềm phù hợp với môi trường bản địa.

Dịch vụ O2O

Tùy chỉnh theo hoàn cảnh thị trường thay đổi nhanh chóng như 5G và IOT, mọi người mong muốn dịch vụ tốt hơn.

Quay về quá khứ, nơi chúng ta phải sở hữu mọi thứ, giờ đây chúng ta ngày càng tiến gần hơn đến việc chia sẻ những thiếu sót của nhau thông qua việc chia sẻ và liên kết.

Chúng tôi đang phát triển và cung cấp O2O Frame Work, có thể giúp nhiều người dễ dàng hơn, tập trung ở thị trường Việt Nam nơi dân số khoảng 100 triệu người trong độ tuổi trung bình 29 tuổi.